Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ gÀ¶AiÀÄ£ï ¸Á»vÀåzÀ°è ¤¸ÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥

2020, Vol. 6 Issue 3, Part C
PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ gÀ¶AiÀÄ£ï ¸Á»vÀåzÀ°è ¤¸ÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥
Author(s): ±ÉéÃvÀ.e
Abstract: 
Pages: 165-169  |  197 Views  54 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
±ÉéÃvÀ.e. PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ gÀ¶AiÀÄ£ï ¸Á»vÀåzÀ°è ¤¸ÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥. Int J Kannada Res 2020;6(3):165-169.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research