Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

‘AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀZÉÆÃt §¤ß’ ªÀÄvÀÄÛ UÁA¢üÃaAvÀ£ÉUÀ¼À C£ÀĸÀAzsÁ£ÀzÀ §UÉUÀ¼ÀÄ

2020, Vol. 6 Issue 3, Part C
‘AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀZÉÆÃt §¤ß’ ªÀÄvÀÄÛ UÁA¢üÃaAvÀ£ÉUÀ¼À C£ÀĸÀAzsÁ£ÀzÀ §UÉUÀ¼ÀÄ
Author(s): ¥ÀæwªÀiÁ
Abstract: 
Pages: 141-143  |  219 Views  69 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
¥ÀæwªÀiÁ. ‘AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀZÉÆÃt §¤ß’ ªÀÄvÀÄÛ UÁA¢üÃaAvÀ£ÉUÀ¼À C£ÀĸÀAzsÁ£ÀzÀ §UÉUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2020;6(3):141-143.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research