Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÀÄÄzsÉÆüÀ £Á¬ÄAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀiÁvÀäPÀ £ÉÆÃl

2020, Vol. 6 Issue 3, Part C
ªÀÄÄzsÉÆüÀ £Á¬ÄAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀiÁvÀäPÀ £ÉÆÃl
Author(s): qÁ. ±ÀAPÀgÀ J¸ï. PÉÆý
Abstract: 
Pages: 138-140  |  216 Views  76 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ. ±ÀAPÀgÀ J¸ï. PÉÆý. ªÀÄÄzsÉÆüÀ £Á¬ÄAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀiÁvÀäPÀ £ÉÆÃl. Int J Kannada Res 2020;6(3):138-140.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research