Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 6 Issue 3 Part C

2020, Vol. 6 Issue 3, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಜನರ ಜೀವನಾಡಿ
ವಾಲಪ್ಪ ಸುಬ್ಬಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ
Pages: 128-132  |  Viewed: 161  Downloaded: 56
India
2
¥ÀA¥À£À PÀÈwUÀ¼À°è PÁªÀåvÀvÀé «ªÉÃZÀ£É
PÀȵÀÚªÀÄÆwð.Dgï.GqÉêÁ
Pages: 133-137  |  Viewed: 199  Downloaded: 78
India
3
ªÀÄÄzsÉÆüÀ £Á¬ÄAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀiÁvÀäPÀ £ÉÆÃl
qÁ. ±ÀAPÀgÀ J¸ï. PÉÆý
Pages: 138-140  |  Viewed: 160  Downloaded: 40
India
4
‘AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀZÉÆÃt §¤ß’ ªÀÄvÀÄÛ UÁA¢üÃaAvÀ£ÉUÀ¼À C£ÀĸÀAzsÁ£ÀzÀ §UÉUÀ¼ÀÄ
¥ÀæwªÀiÁ
Pages: 141-143  |  Viewed: 183  Downloaded: 47
India
5
CPÀ̪ÀĺÁzÉëAiÀÄ §zÀÄPÀÄ ºÁUÀÆ «ªÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ vÀÄrvÀ
¯ÉÃ. ¸ÀĤÃvÀ ©.«.
Pages: 144-146  |  Viewed: 177  Downloaded: 56
India
6
UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ PÀ«vÉUÀ¼À°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ
qÁ.²æÃzsÀgÀ J£ï
Pages: 147-150  |  Viewed: 155  Downloaded: 47
India
7
JZï.J¸ï. ²ªÀ¥ÀæPÁ±À CªÀgÀ PÁªÀå ¸Á»vÀåzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £É¯É
±ÀgÀt¥Àà §¸ÀªÀAvÀ PÁå¸À
Pages: 151-159  |  Viewed: 157  Downloaded: 44
India
8
qÉÊqÉÆÃgÁt ªÀÄvÀÄÛ ¯Áå«ÄAiÀÄgÉÆqÀ£É F¤AiÀĸï£À ¥ÉæêÀÄ
qÁ. PÀȵÉÆÚÃfgÁªï n.JA
Pages: 160-164  |  Viewed: 132  Downloaded: 26
India
9
PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ gÀ¶AiÀÄ£ï ¸Á»vÀåzÀ°è ¤¸ÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥
±ÉéÃvÀ.e
Pages: 165-169  |  Viewed: 153  Downloaded: 32
India
10
ªÀ¸ÁºÀvÀĵÁ» zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ°è «Ä±À£ÀjUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÀÄð¸ÀÆa ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ C©üªÀåQÛ
JA.f. ¥ÀæªÉÆÃzï
Pages: 170-173  |  Viewed: 166  Downloaded: 85
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research