Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 6 Issue 3 Part C

2020, Vol. 6 Issue 3, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಜನರ ಜೀವನಾಡಿ
ವಾಲಪ್ಪ ಸುಬ್ಬಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ
Pages: 128-132  |  Viewed: 202  Downloaded: 79
India
2
¥ÀA¥À£À PÀÈwUÀ¼À°è PÁªÀåvÀvÀé «ªÉÃZÀ£É
PÀȵÀÚªÀÄÆwð.Dgï.GqÉêÁ
Pages: 133-137  |  Viewed: 233  Downloaded: 98
India
3
ªÀÄÄzsÉÆüÀ £Á¬ÄAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀiÁvÀäPÀ £ÉÆÃl
qÁ. ±ÀAPÀgÀ J¸ï. PÉÆý
Pages: 138-140  |  Viewed: 190  Downloaded: 59
India
4
‘AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀZÉÆÃt §¤ß’ ªÀÄvÀÄÛ UÁA¢üÃaAvÀ£ÉUÀ¼À C£ÀĸÀAzsÁ£ÀzÀ §UÉUÀ¼ÀÄ
¥ÀæwªÀiÁ
Pages: 141-143  |  Viewed: 219  Downloaded: 69
India
5
CPÀ̪ÀĺÁzÉëAiÀÄ §zÀÄPÀÄ ºÁUÀÆ «ªÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ vÀÄrvÀ
¯ÉÃ. ¸ÀĤÃvÀ ©.«.
Pages: 144-146  |  Viewed: 208  Downloaded: 70
India
6
UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ PÀ«vÉUÀ¼À°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ
qÁ.²æÃzsÀgÀ J£ï
Pages: 147-150  |  Viewed: 190  Downloaded: 63
India
7
JZï.J¸ï. ²ªÀ¥ÀæPÁ±À CªÀgÀ PÁªÀå ¸Á»vÀåzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £É¯É
±ÀgÀt¥Àà §¸ÀªÀAvÀ PÁå¸À
Pages: 151-159  |  Viewed: 185  Downloaded: 59
India
8
qÉÊqÉÆÃgÁt ªÀÄvÀÄÛ ¯Áå«ÄAiÀÄgÉÆqÀ£É F¤AiÀĸï£À ¥ÉæêÀÄ
qÁ. PÀȵÉÆÚÃfgÁªï n.JA
Pages: 160-164  |  Viewed: 163  Downloaded: 43
India
9
PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ gÀ¶AiÀÄ£ï ¸Á»vÀåzÀ°è ¤¸ÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥
±ÉéÃvÀ.e
Pages: 165-169  |  Viewed: 185  Downloaded: 47
India
10
ªÀ¸ÁºÀvÀĵÁ» zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ°è «Ä±À£ÀjUÀ¼À ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÀÄð¸ÀÆa ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ C©üªÀåQÛ
JA.f. ¥ÀæªÉÆÃzï
Pages: 170-173  |  Viewed: 199  Downloaded: 98
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research