Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¸ÀªÀzÀwÛ ¥Àj¸ÀgÀzÀ d£À¥ÀzÀ DlUÀ¼ÀÄ : MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À

2020, Vol. 6 Issue 3, Part B
¸ÀªÀzÀwÛ ¥Àj¸ÀgÀzÀ d£À¥ÀzÀ DlUÀ¼ÀÄ : MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
Author(s): Mallikarjun S Inchal
Abstract: 
Pages: 77-78  |  140 Views  30 Downloads
How to cite this article:
Mallikarjun S Inchal. ¸ÀªÀzÀwÛ ¥Àj¸ÀgÀzÀ d£À¥ÀzÀ DlUÀ¼ÀÄ : MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À. Int J Kannada Res 2020;6(3):77-78.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research