Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 6 Issue 3 Part B

2020, Vol. 6 Issue 3, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
¸ÀAvÀPÀ« PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ
qÁ. ©. ¦. ªÀÄoÀzÀ
Pages: 71-73  |  Viewed: 181  Downloaded: 62
India
2
ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåPÉÌ ±ÀgÀtgÀ PÉÆqÀÄUÉ
qÁ. UÀAUÁA©PÁ ZËUÀ¯Á
Pages: 74-76  |  Viewed: 176  Downloaded: 59
India
3
¸ÀªÀzÀwÛ ¥Àj¸ÀgÀzÀ d£À¥ÀzÀ DlUÀ¼ÀÄ : MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
Mallikarjun S Inchal
Pages: 77-78  |  Viewed: 129  Downloaded: 25
India
4
ªÀÄ»¼Á £ÁlPÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ‘ªÀiÁzsÀ«' ¥ÁvÀæ avÀæt
qÁ. ±ÉÆèsÁ. J£ï
Pages: 79-81  |  Viewed: 191  Downloaded: 53
India
5
ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀ®¸É: ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀð
qÁ. AiÀÄjæ¸Áé«Ä F
Pages: 82-85  |  Viewed: 183  Downloaded: 25
India
6
¦ü¯ïä & LrAiÀiÁ®f
qÁ.AiÀÄ®UÀÆgÉñÀ PÀÄ®PÀtÂð
Pages: 86-91  |  Viewed: 144  Downloaded: 22
India
7
r.J¸ï.°AUÀgÁdÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁAiÀiÁ¯ÉÆÃPÀPÉÆÌAzÀÄ ¥ÀAiÀÄt
¸ÀĤvÁ ¥ÀÀÅAqÀ°PÀ
Pages: 92-94  |  Viewed: 122  Downloaded: 10
India
8
±Á¹ÛçÃAiÀÄ £ÀÈvÀå ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕ£À £ÀqÀĪÀt ¸ÀA§AzsÀ: MAzÀÄ «±ÉèõÀuÉ
£ÀAiÀÄ£Á ²ªÀgÁA, ¥ÉÆæ.qÁ.PÉ.PÀĪÀiÁgï.
Pages: 95-97  |  Viewed: 123  Downloaded: 17
India
9
eÁ£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå : §¸ÀªÀgÁd ¸À§gÀzÀ
Pushparaj Annarao
Pages: 98-100  |  Viewed: 167  Downloaded: 59
India
10
ಹರಿಹರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕವಿಕೃತಿಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
ಲೋಹಿತ್ ಪಿ
Pages: 101-103  |  Viewed: 161  Downloaded: 43
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research