Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

§Æ¸Á ºÉýPÉ ¥ÀæPÀgÀt: PÀ£ÁðlPÀzÀ°è zÀ°vÀ ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ wêÀævÉ

2020, Vol. 6 Issue 3, Part A
§Æ¸Á ºÉýPÉ ¥ÀæPÀgÀt: PÀ£ÁðlPÀzÀ°è zÀ°vÀ ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ wêÀævÉ
Author(s): qÁ. PÉ. UÀÄgÀĸÁé«Ä
Abstract: 
Pages: 15-19  |  146 Views  36 Downloads
How to cite this article:
qÁ. PÉ. UÀÄgÀĸÁé«Ä. §Æ¸Á ºÉýPÉ ¥ÀæPÀgÀt: PÀ£ÁðlPÀzÀ°è zÀ°vÀ ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ wêÀævÉ. Int J Kannada Res 2020;6(3):15-19.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research