Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¨ÁèPï¥ÁåAxÀgïì ¥ÁnðAiÀÄ PÁæAwAiÀÄ PÀºÀ¼É: ©üêÀĸÉÃ£É ºÁUÀÆ zÀ°vï ¥ÁåAxÀgïìUÀ¼ ªÉÄð£À oÉÃAPÁgÀ

2020, Vol. 6 Issue 3, Part A
¨ÁèPï¥ÁåAxÀgïì ¥ÁnðAiÀÄ PÁæAwAiÀÄ PÀºÀ¼É: ©üêÀĸÉÃ£É ºÁUÀÆ zÀ°vï ¥ÁåAxÀgïìUÀ¼ ªÉÄð£À oÉÃAPÁgÀ
Author(s): qÁ. PÉ UÀÄgÀĸÁé«Ä
Abstract: 
Pages: 09-14  |  169 Views  36 Downloads
How to cite this article:
qÁ. PÉ UÀÄgÀĸÁé«Ä. ¨ÁèPï¥ÁåAxÀgïì ¥ÁnðAiÀÄ PÁæAwAiÀÄ PÀºÀ¼É: ©üêÀĸÉÃ£É ºÁUÀÆ zÀ°vï ¥ÁåAxÀgïìUÀ¼ ªÉÄð£À oÉÃAPÁgÀ. Int J Kannada Res 2020;6(3):09-14.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research