Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÉÄʸÀÆgÀÄ MqÉAiÀÄgÀ PÁ®zÀ°è ±ÉʪÀ zsÀªÀÄðzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ - MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À â

2020, Vol. 6 Issue 2, Part B
ªÉÄʸÀÆgÀÄ MqÉAiÀÄgÀ PÁ®zÀ°è ±ÉʪÀ zsÀªÀÄðzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ - MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À â
Author(s): ದಿಲೀಪ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವಿ
Abstract: 
Pages: 112-115  |  162 Views  45 Downloads
How to cite this article:
ದಿಲೀಪ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವಿ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ MqÉAiÀÄgÀ PÁ®zÀ°è ±ÉʪÀ zsÀªÀÄðzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ - MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À â. Int J Kannada Res 2020;6(2):112-115.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research