Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ C¸Ààø±ÀågÀ zÉêÁ®AiÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è ªÉÄîéUÀðzÀªÀgÀ ¥Áv

2020, Vol. 6 Issue 2, Part B
ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ C¸Ààø±ÀågÀ zÉêÁ®AiÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è ªÉÄîéUÀðzÀªÀgÀ ¥Áv
Author(s): qÁ. ©½Vj J£ï
Abstract: 
Pages: 84-86  |  121 Views  16 Downloads
How to cite this article:
qÁ. ©½Vj J£ï. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ C¸Ààø±ÀågÀ zÉêÁ®AiÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è ªÉÄîéUÀðzÀªÀgÀ ¥Áv . Int J Kannada Res 2020;6(2):84-86.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research