Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¥Àæ¸ÀÄÛvÀ d£ÀfêÀ£ÀzÀ°è ±ÀgÀtgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ ªÁ¸ÀÛ«PÀvÉ â

2020, Vol. 6 Issue 2, Part B
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ d£ÀfêÀ£ÀzÀ°è ±ÀgÀtgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ ªÁ¸ÀÛ«PÀvÉ â
Author(s): ¥ÉÆæ. «.J¸ï.®ªÀiÁt
Abstract: 
Pages: 70-73  |  257 Views  93 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
¥ÉÆæ. «.J¸ï.®ªÀiÁt. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ d£ÀfêÀ£ÀzÀ°è ±ÀgÀtgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ ªÁ¸ÀÛ«PÀvÉ â. Int J Kannada Res 2020;6(2):70-73.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research