Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¨sÁgÀwÃAiÀÄ ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À°è PÀxÁªÀ¸ÀÄÛªÁV ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ

2020, Vol. 6 Issue 2, Part B
¨sÁgÀwÃAiÀÄ ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À°è PÀxÁªÀ¸ÀÄÛªÁV ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ
Author(s): qÁ. £ÁUÀgÉqÀØ¥Àà ºÉZï
Abstract: 
Pages: 67-69  |  231 Views  74 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ. £ÁUÀgÉqÀØ¥Àà ºÉZï. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À°è PÀxÁªÀ¸ÀÄÛªÁV ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ. Int J Kannada Res 2020;6(2):67-69.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research