Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¹¤ªÀiÁUÀs¼À°è §gÀUÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ zÀȶÖPÉÆãÀ – MAzÀÄ «±ÉèõÀuÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£À

2020, Vol. 6 Issue 2, Part A
¹¤ªÀiÁUÀs¼À°è §gÀUÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ zÀȶÖPÉÆãÀ – MAzÀÄ «±ÉèõÀuÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£À
Author(s): ¥ÀÈyégÁd n.
Abstract: 
Pages: 34-40  |  144 Views  39 Downloads
How to cite this article:
¥ÀÈyégÁd n.. ¹¤ªÀiÁUÀs¼À°è §gÀUÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ zÀȶÖPÉÆãÀ – MAzÀÄ «±ÉèõÀuÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£À. Int J Kannada Res 2020;6(2):34-40.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research