Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ಸಮಸ್ಯೆಗಳುಮತ್ತುನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಕರ್ನಾಟಕದಮಹಿಳೆಯರಆರೋಗ್ಯ

2020, Vol. 6 Issue 2, Part A
ಸಮಸ್ಯೆಗಳುಮತ್ತುನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಕರ್ನಾಟಕದಮಹಿಳೆಯರಆರೋಗ್ಯ
Author(s): ¸ÀwñÀ «. F±ÀégÀUÉÆAqÀ, ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ ¹.
Abstract: 
Pages: 30-33  |  199 Views  72 Downloads
How to cite this article:
¸ÀwñÀ «. F±ÀégÀUÉÆAqÀ, ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ ¹.. ಸಮಸ್ಯೆಗಳುಮತ್ತುನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಕರ್ನಾಟಕದಮಹಿಳೆಯರಆರೋಗ್ಯ. Int J Kannada Res 2020;6(2):30-33.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research