Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£ÀzÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ

2020, Vol. 6 Issue 2, Part A
ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£ÀzÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
Author(s): qÁ. JA. gÀAUÀ¸Áé«Ä
Abstract: 
Pages: 23-26  |  242 Views  109 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ. JA. gÀAUÀ¸Áé«Ä. ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£ÀzÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2020;6(2):23-26.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research