Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¹ÛçÃ: C¹ÛvÀé ¤ªÀðZÀ£À (ªÀÄ»¼Á PÀxÁ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹)

2020, Vol. 6 Issue 2, Part A
¹ÛçÃ: C¹ÛvÀé ¤ªÀðZÀ£À (ªÀÄ»¼Á PÀxÁ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹)
Author(s): ಚೇತನಾ ಹೆಗಡೆ
Abstract: 
Pages: 19-22  |  198 Views  84 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ಚೇತನಾ ಹೆಗಡೆ. ¹ÛçÃ: C¹ÛvÀé ¤ªÀðZÀ£À (ªÀÄ»¼Á PÀxÁ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹). Int J Kannada Res 2020;6(2):19-22.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research