Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 6 Issue 2 Part A

2020, Vol. 6 Issue 2, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ f¯Éè: MAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À
Dr. Gurusiddayya Shivarachayya Swami
Pages: 01-07  |  Viewed: 188  Downloaded: 57
India
2
¸ÁévÀAvÀæöå ZÀ¼ÀĪÀ½ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ£ÁqÀÄ
qÁ. eÉÆåÃw gÉÊ
Pages: 08-09  |  Viewed: 179  Downloaded: 55
India
3
ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ತಿರುಳು
ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಆರ್. ರಾಜು
Pages: 10-15  |  Viewed: 758  Downloaded: 643
India
4
¸ÀªÀÄƺÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É
qÁ. AiÀÄ®UÀÆgÉñÀ PÀÄ®PÀtÂð
Pages: 16-18  |  Viewed: 157  Downloaded: 47
India
5
¹ÛçÃ: C¹ÛvÀé ¤ªÀðZÀ£À (ªÀÄ»¼Á PÀxÁ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹)
ಚೇತನಾ ಹೆಗಡೆ
Pages: 19-22  |  Viewed: 154  Downloaded: 55
India
6
ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£ÀzÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
qÁ. JA. gÀAUÀ¸Áé«Ä
Pages: 23-26  |  Viewed: 169  Downloaded: 61
India
7
ಅನುಸೂಯಕಾಂಬ್ಳೆಯವರ “ಮಹಾದೇವಿಅಕ್ಕನಿಗೆ” ಕಾವ್ಯ - 'ಒಂದುವಿವೇಚನೆ'
ಸೌಮ್ಯ.ಹೆಚ್.ಎಲ್,
Pages: 27-29  |  Viewed: 145  Downloaded: 41
India
8
ಸಮಸ್ಯೆಗಳುಮತ್ತುನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಕರ್ನಾಟಕದಮಹಿಳೆಯರಆರೋಗ್ಯ
¸ÀwñÀ «. F±ÀégÀUÉÆAqÀ, ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ ¹.
Pages: 30-33  |  Viewed: 170  Downloaded: 50
India
9
¹¤ªÀiÁUÀs¼À°è §gÀUÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ zÀȶÖPÉÆãÀ – MAzÀÄ «±ÉèõÀuÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£À
¥ÀÈyégÁd n.
Pages: 34-40  |  Viewed: 132  Downloaded: 31
India
10
d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå-MAzÀÄ £ÉÆÃl
Vijayalakshmi D
Pages: 41-42  |  Viewed: 236  Downloaded: 83
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research