Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀ¯Áåt ZÁ¼ÀÄPÀågÀ PÁ®zÀ zÀ±ÀªÀAzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁÞAiÀÄ vÉjUÉ: MAzÀÄ ZÁjwæPÀ CzsÀåAiÀÄ£À

2020, Vol. 6 Issue 1, Part C
PÀ¯Áåt ZÁ¼ÀÄPÀågÀ PÁ®zÀ zÀ±ÀªÀAzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁÞAiÀÄ vÉjUÉ: MAzÀÄ ZÁjwæPÀ CzsÀåAiÀÄ£À
Author(s): ¨sÀgÀvï J. ¹.
Abstract: 
Pages: 153-156  |  214 Views  63 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
¨sÀgÀvï J. ¹.. PÀ¯Áåt ZÁ¼ÀÄPÀågÀ PÁ®zÀ zÀ±ÀªÀAzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁÞAiÀÄ vÉjUÉ: MAzÀÄ ZÁjwæPÀ CzsÀåAiÀÄ£À. Int J Kannada Res 2020;6(1):153-156.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research