Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¥ÉÆæ. ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt±ÉnÖAiÀĪÀgÀ PÀ«vÉAiÀÄ°è ¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£É

2020, Vol. 6 Issue 1, Part C
¥ÉÆæ. ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt±ÉnÖAiÀĪÀgÀ PÀ«vÉAiÀÄ°è ¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£É
Author(s): ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ AiÀÄAPÀtÚ
Abstract: 
Pages: 148-149  |  169 Views  40 Downloads
How to cite this article:
ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ AiÀÄAPÀtÚ. ¥ÉÆæ. ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt±ÉnÖAiÀĪÀgÀ PÀ«vÉAiÀÄ°è ¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£É. Int J Kannada Res 2020;6(1):148-149.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research