Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

§zÀÄQ£ÀÀ ZÀ¼ÀĪÀ½ C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀ JgÀqÀÄ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ

2020, Vol. 6 Issue 1, Part C
§zÀÄQ£ÀÀ ZÀ¼ÀĪÀ½ C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀ JgÀqÀÄ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
Author(s): §ªÀÄä£ÀPÀnÖ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, qÁ.gÁªÀÄPÀȵÀÚ JA. ªÀÄgÁoÉ
Abstract: 
Pages: 139-142  |  162 Views  51 Downloads
How to cite this article:
§ªÀÄä£ÀPÀnÖ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, qÁ.gÁªÀÄPÀȵÀÚ JA. ªÀÄgÁoÉ. §zÀÄQ£ÀÀ ZÀ¼ÀĪÀ½ C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀ JgÀqÀÄ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2020;6(1):139-142.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research