Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¸ÁßvÀPÀ ¥ÀzÀ« ºÀAvÀzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÉêÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPÀgÀ®èzÀ «zÁåyðUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÁªÀiÁfPÀ C©üªÀÈwÛAiÀÄ ºÉÆðPÁ CzsÀåAiÀÄ£À

2020, Vol. 6 Issue 1, Part B
¸ÁßvÀPÀ ¥ÀzÀ« ºÀAvÀzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÉêÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPÀgÀ®èzÀ «zÁåyðUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÁªÀiÁfPÀ C©üªÀÈwÛAiÀÄ ºÉÆðPÁ CzsÀåAiÀÄ£À
Author(s): ²æäªÁ¸À ªÀiÁtÂPÀgÁªï ªÀÄvÀÄÛ, qÁ. r.ºÉZï. dUÀ¢Ã±À
Abstract: 
Pages: 102-106  |  248 Views  84 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
²æäªÁ¸À ªÀiÁtÂPÀgÁªï ªÀÄvÀÄÛ, qÁ. r.ºÉZï. dUÀ¢Ã±À. ¸ÁßvÀPÀ ¥ÀzÀ« ºÀAvÀzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÉêÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPÀgÀ®èzÀ «zÁåyðUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÁªÀiÁfPÀ C©üªÀÈwÛAiÀÄ ºÉÆðPÁ CzsÀåAiÀÄ£À. Int J Kannada Res 2020;6(1):102-106.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research