Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

C£ÀĨsÁªÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ«£À PÉÆqÀÄU

2020, Vol. 6 Issue 1, Part B
C£ÀĨsÁªÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ«£À PÉÆqÀÄU
Author(s): UÀÄgÀĸÁé«Ä UÀÄ »gÉêÀÄo, qÁ.UÀeÁ£À£À £ÁAiÀÄÌ.
Abstract: 
Pages: 96-101  |  176 Views  56 Downloads
How to cite this article:
UÀÄgÀĸÁé«Ä UÀÄ »gÉêÀÄo, qÁ.UÀeÁ£À£À £ÁAiÀÄÌ.. C£ÀĨsÁªÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ«£À PÉÆqÀÄU. Int J Kannada Res 2020;6(1):96-101.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research