Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÀ¸ÀÄzsÉÃAzÀægÀªÀgÀ PÀxÉUÀ¼À°è£À ªÁ¸ÀÛªÀ¥ÀæeÉÕAiÀÄ ©ü£ÀߣɯÉUÀ¼ÀÄ

2020, Vol. 6 Issue 1, Part B
ªÀ¸ÀÄzsÉÃAzÀægÀªÀgÀ PÀxÉUÀ¼À°è£À ªÁ¸ÀÛªÀ¥ÀæeÉÕAiÀÄ ©ü£ÀߣɯÉUÀ¼ÀÄ
Author(s): qÁ. ªÀÄAdÄ£Áxï, ªÀĺÀzÉêÀ JZï.r
Abstract: 
Pages: 85-87  |  127 Views  16 Downloads
How to cite this article:
qÁ. ªÀÄAdÄ£Áxï, ªÀĺÀzÉêÀ JZï.r. ªÀ¸ÀÄzsÉÃAzÀægÀªÀgÀ PÀxÉUÀ¼À°è£À ªÁ¸ÀÛªÀ¥ÀæeÉÕAiÀÄ ©ü£ÀߣɯÉUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2020;6(1):85-87.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research