Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

«¨sÁ ªÀÄvÀÄÛ «ÃuÁ §£ÀßAeÉAiÀĪÀgÀ PÁªÀåUÀ¼À°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ

2020, Vol. 6 Issue 1, Part B
«¨sÁ ªÀÄvÀÄÛ «ÃuÁ §£ÀßAeÉAiÀĪÀgÀ PÁªÀåUÀ¼À°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
Author(s): ªÀÄt²æÃ
Abstract: 
Pages: 71-73  |  187 Views  42 Downloads
How to cite this article:
ªÀÄt²æÃ. «¨sÁ ªÀÄvÀÄÛ «ÃuÁ §£ÀßAeÉAiÀĪÀgÀ PÁªÀåUÀ¼À°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2020;6(1):71-73.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research