Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è d£À¥ÀzÀ ºÁqÀÄUÀ¼À ªÀĺÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ CUÀvÀåvÉ

2020, Vol. 6 Issue 1, Part A
PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è d£À¥ÀzÀ ºÁqÀÄUÀ¼À ªÀĺÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ CUÀvÀåvÉ
Author(s): ªÀÄAdÄ.eÉ
Abstract: 
Pages: 39-42  |  196 Views  67 Downloads
How to cite this article:
ªÀÄAdÄ.eÉ. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è d£À¥ÀzÀ ºÁqÀÄUÀ¼À ªÀĺÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ CUÀvÀåvÉ. Int J Kannada Res 2020;6(1):39-42.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research