Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

®A¨Át ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ

2020, Vol. 6 Issue 1, Part A
®A¨Át ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
Author(s): «ÃuÁ J¯ï.ªÉÊ, qÁ. J¸ï. ©. gÁoÉÆÃqÀ
Abstract: 
Pages: 35-38  |  206 Views  68 Downloads
How to cite this article:
«ÃuÁ J¯ï.ªÉÊ, qÁ. J¸ï. ©. gÁoÉÆÃqÀ. ®A¨Át ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2020;6(1):35-38.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research