Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÀÄÄAqÀUÉÆÃqÀ vÁ®ÆQ£À «ÃgÀUÀ®ÄèUÀ¼À°è DAiÀÄÄzsÀUÀ¼ÀÄ

2020, Vol. 6 Issue 1, Part A
ªÀÄÄAqÀUÉÆÃqÀ vÁ®ÆQ£À «ÃgÀUÀ®ÄèUÀ¼À°è DAiÀÄÄzsÀUÀ¼ÀÄ
Author(s): ±Á¨sÉÆâÝãÀ.JªÀiï.ªÀÄÄUÀ½PÀnÖ, qÁ. ªÁªÀÄzÉêÀ ºÉZï. n
Abstract: 
Pages: 31-34  |  170 Views  23 Downloads
How to cite this article:
±Á¨sÉÆâÝãÀ.JªÀiï.ªÀÄÄUÀ½PÀnÖ, qÁ. ªÁªÀÄzÉêÀ ºÉZï. n. ªÀÄÄAqÀUÉÆÃqÀ vÁ®ÆQ£À «ÃgÀUÀ®ÄèUÀ¼À°è DAiÀÄÄzsÀUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2020;6(1):31-34.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research