Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

vÀ«Ä¼ÀÄ ¥ÁæaãÀ d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ªÀiÁvÀÈzÉêÀvÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ PÀÄgÀĺÀÄ

2020, Vol. 6 Issue 1, Part A
vÀ«Ä¼ÀÄ ¥ÁæaãÀ d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ªÀiÁvÀÈzÉêÀvÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ PÀÄgÀĺÀÄ
Author(s): ªÀÄAdÄ£ÁxÀ.Dgï.
Abstract: 
Pages: 28-30  |  185 Views  51 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ.Dgï.. vÀ«Ä¼ÀÄ ¥ÁæaãÀ d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ªÀiÁvÀÈzÉêÀvÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ PÀÄgÀĺÀÄ. Int J Kannada Res 2020;6(1):28-30.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research