Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄoÀªÀiÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ

2020, Vol. 6 Issue 1, Part A
¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄoÀªÀiÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ
Author(s): qÁ. ¥Àæ PÁ±À J£ï. £ÀgÀUÀÄAz
Abstract: 
Pages: 01-10  |  199 Views  83 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ. ¥Àæ PÁ±À J£ï. £ÀgÀUÀÄAz. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄoÀªÀiÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2020;6(1):01-10.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research