Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¸ÁªÀiÁfPÀ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¥ÀAZÁAiÀÄvïgÁeï ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄzÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ – qÁ.©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgïgÀªÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ

2019, Vol. 5 Issue 4, Part C
¸ÁªÀiÁfPÀ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¥ÀAZÁAiÀÄvïgÁeï ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄzÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ – qÁ.©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgïgÀªÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
Author(s): AiÀĪÀÄ£À¥Àà
Abstract: 
Pages: 155-159  |  139 Views  21 Downloads
How to cite this article:
AiÀĪÀÄ£À¥Àà. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¥ÀAZÁAiÀÄvïgÁeï ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄzÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ – qÁ.©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgïgÀªÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2019;5(4):155-159.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research