Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ PÁzÀA§j ¸Á»vÀå (qÁ.PÉ.J£ï.UÀuÉñÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹)

2019, Vol. 5 Issue 4, Part C
DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ PÁzÀA§j ¸Á»vÀå (qÁ.PÉ.J£ï.UÀuÉñÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹)
Author(s): ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ² ºÁgÉÆér, qÁ. UÀeÁ£À£À £ÁAiÀÄ
Abstract: 
Pages: 152-154  |  163 Views  44 Downloads
How to cite this article:
¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ² ºÁgÉÆér, qÁ. UÀeÁ£À£À £ÁAiÀÄ. DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ PÁzÀA§j ¸Á»vÀå (qÁ.PÉ.J£ï.UÀuÉñÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹). Int J Kannada Res 2019;5(4):152-154.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research