Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀĪÉA¥ÀÅ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ªÀįɣÁqÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ DZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ

2019, Vol. 5 Issue 4, Part C
PÀĪÉA¥ÀÅ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ªÀįɣÁqÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ DZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ
Author(s): ¦æAiÀiÁAPÀ. JA. f
Abstract: 
Pages: 149-151  |  215 Views  64 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
¦æAiÀiÁAPÀ. JA. f. PÀĪÉA¥ÀÅ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ªÀįɣÁqÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ DZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ. Int J Kannada Res 2019;5(4):149-151.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research