Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¥Ánî ¥ÀÄl¥Àà£ÀªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ EgÀ¨ÁgÀzÀ PÉlÖ UÀÄt¸Àé¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ

2019, Vol. 5 Issue 4, Part C
¥Ánî ¥ÀÄl¥Àà£ÀªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ EgÀ¨ÁgÀzÀ PÉlÖ UÀÄt¸Àé¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ
Author(s): gÁdÄ PÀÆqÀV
Abstract: 
Pages: 141-145  |  212 Views  70 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
gÁdÄ PÀÆqÀV. ¥Ánî ¥ÀÄl¥Àà£ÀªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ EgÀ¨ÁgÀzÀ PÉlÖ UÀÄt¸Àé¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2019;5(4):141-145.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research