Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2019, Vol. 5 Issue 4, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
ZÀAzÀæ PÀ¯ÁPÀÄAd
ರವಿ ಬ ಹಾದಿಮನಿ
Pages: 132-135  |  Viewed: 73  Downloaded: 11
India
2
ಶರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ
Vaggi Khandappa Ganapati
Pages: 136-138  |  Viewed: 107  Downloaded: 43
India
3
ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಕಾವಿ ಕಲೆ (Kaavi art)
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ JA.
Pages: 139-140  |  Viewed: 111  Downloaded: 49
India
4
¥Ánî ¥ÀÄl¥Àà£ÀªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ EgÀ¨ÁgÀzÀ PÉlÖ UÀÄt¸Àé¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ
gÁdÄ PÀÆqÀV
Pages: 141-145  |  Viewed: 72  Downloaded: 3
India
5
ಗೃಹಭಂಗ-ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪುನರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಸೌಮ್ಯ ಎಚ್. ಎಲ್
Pages: 146-148  |  Viewed: 86  Downloaded: 19
India
6
PÀĪÉA¥ÀÅ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ªÀįɣÁqÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ DZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ
¦æAiÀiÁAPÀ. JA. f
Pages: 149-151  |  Viewed: 77  Downloaded: 11
India
7
DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ PÁzÀA§j ¸Á»vÀå (qÁ.PÉ.J£ï.UÀuÉñÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹)
¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ² ºÁgÉÆér, qÁ. UÀeÁ£À£À £ÁAiÀÄ
Pages: 152-154  |  Viewed: 67  Downloaded: 12
India
8
¸ÁªÀiÁfPÀ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¥ÀAZÁAiÀÄvïgÁeï ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄzÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ – qÁ.©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgïgÀªÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
AiÀĪÀÄ£À¥Àà
Pages: 155-159  |  Viewed: 76  Downloaded: 9
India
9
ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåzÀ°è zsÀªÀÄðzÀ «±ÉèõÀuÉ
Dr. Srinivasa T
Pages: 160-163  |  Viewed: 99  Downloaded: 32
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research