Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 5 Issue 4 Part C

2019, Vol. 5 Issue 4, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
ZÀAzÀæ PÀ¯ÁPÀÄAd
ರವಿ ಬ ಹಾದಿಮನಿ
Pages: 132-135  |  Viewed: 199  Downloaded: 57
India
2
ಶರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ
Vaggi Khandappa Ganapati
Pages: 136-138  |  Viewed: 3380  Downloaded: 3253
India
3
ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಕಾವಿ ಕಲೆ (Kaavi art)
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ JA.
Pages: 139-140  |  Viewed: 229  Downloaded: 92
India
4
¥Ánî ¥ÀÄl¥Àà£ÀªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ EgÀ¨ÁgÀzÀ PÉlÖ UÀÄt¸Àé¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ
gÁdÄ PÀÆqÀV
Pages: 141-145  |  Viewed: 181  Downloaded: 48
India
5
ಗೃಹಭಂಗ-ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪುನರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಸೌಮ್ಯ ಎಚ್. ಎಲ್
Pages: 146-148  |  Viewed: 215  Downloaded: 82
India
6
PÀĪÉA¥ÀÅ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ªÀįɣÁqÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ DZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ
¦æAiÀiÁAPÀ. JA. f
Pages: 149-151  |  Viewed: 203  Downloaded: 59
India
7
DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ PÁzÀA§j ¸Á»vÀå (qÁ.PÉ.J£ï.UÀuÉñÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹)
¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ² ºÁgÉÆér, qÁ. UÀeÁ£À£À £ÁAiÀÄ
Pages: 152-154  |  Viewed: 187  Downloaded: 60
India
8
¸ÁªÀiÁfPÀ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¥ÀAZÁAiÀÄvïgÁeï ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄzÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ – qÁ.©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgïgÀªÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
AiÀĪÀÄ£À¥Àà
Pages: 155-159  |  Viewed: 195  Downloaded: 57
India
9
ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåzÀ°è zsÀªÀÄðzÀ «±ÉèõÀuÉ
Dr. Srinivasa T
Pages: 160-163  |  Viewed: 246  Downloaded: 111
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research