Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀªÀiÁägÀgÀ §zÀÄQ£À ¹ÜvÀåAvÀgÀUÀ¼ÀÄ (ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, GqÀĦ f¯Éè, PÉƼÉîUÁ® vÁ®ÆPÀ£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹)

2019, Vol. 5 Issue 4, Part B
PÀªÀiÁägÀgÀ §zÀÄQ£À ¹ÜvÀåAvÀgÀUÀ¼ÀÄ (ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, GqÀĦ f¯Éè, PÉƼÉîUÁ® vÁ®ÆPÀ£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹)
Author(s): qÁ ±ÀĨsÀPÀgÁZÁj
Abstract: 
Pages: 96-103  |  209 Views  72 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ ±ÀĨsÀPÀgÁZÁj. PÀªÀiÁägÀgÀ §zÀÄQ£À ¹ÜvÀåAvÀgÀUÀ¼ÀÄ (ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, GqÀĦ f¯Éè, PÉƼÉîUÁ® v種PÀ£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹). Int J Kannada Res 2019;5(4):96-103.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research