Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄ»¼Á ¸ÀtÚ PÀxÉUÀ¼À°è ¹ÛçøÀAªÉÃzÀ£

2019, Vol. 5 Issue 4, Part B
PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄ»¼Á ¸ÀtÚ PÀxÉUÀ¼À°è ¹ÛçøÀAªÉÃzÀ£
Author(s): qÁ. JA. gÀAUÀ¸Áé«Ä
Abstract: 
Pages: 77-80  |  216 Views  75 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ. JA. gÀAUÀ¸Áé«Ä. Pˣ˧qÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄ»¼Á ¸ÀtÚ PÀxÉUÀ¼À°è ¹ÛçøÀAªÉÃzÀ£. Int J Kannada Res 2019;5(4):77-80.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research