Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

33 UÁæªÀÄUÀ¼À ªÀÈPÀëzÉêÀvÉ : D®zÀPÉÆA¨É CªÀÄä vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ UÀÄ©â-vÁ¯ÉÆèÃPï – f.ºÉƸÀºÀ½î

2019, Vol. 5 Issue 4, Part B
33 UÁæªÀÄUÀ¼À ªÀÈPÀëzÉêÀvÉ : D®zÀPÉÆA¨É CªÀÄä vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ UÀÄ©â-vÁ¯ÉÆèÃPï – f.ºÉƸÀºÀ½î
Author(s): Jagadeesha M and Dr. Nagaraja S
Abstract: 
Pages: 64-68  |  160 Views  36 Downloads
How to cite this article:
Jagadeesha M, Dr. Nagaraja S. 33 UÁæªÀÄUÀ¼À ªÀÈPÀëzÉêÀvÉ : D®zÀPÉÆA¨É CªÀÄä vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ UÀÄ©â-vÁ¯ÉÆèÃPï – f.ºÉƸÀºÀ½î. Int J Kannada Res 2019;5(4):64-68.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research