Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

»AzÀÄvÀézÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÁªÀPÀðgï ºÁUÀÆ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ

2019, Vol. 5 Issue 4, Part A
»AzÀÄvÀézÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÁªÀPÀðgï ºÁUÀÆ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ
Author(s): dUÀ¢Ã±À ªÀiÁ£É
Abstract: 
Pages: 31-34  |  162 Views  38 Downloads
How to cite this article:
dUÀ¢Ã±À ªÀiÁ£É. »AzÀÄvÀézÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÁªÀPÀðgï ºÁUÀÆ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2019;5(4):31-34.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research