Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆÃvÀÄðVøÀgÀÄ

2019, Vol. 5 Issue 4, Part A
PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆÃvÀÄðVøÀgÀÄ
Author(s): ¥ÉÆæ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ JA.
Abstract: 
Pages: 19-21  |  259 Views  119 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
¥ÉÆæ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ JA. . PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆÃvÀÄðVøÀgÀÄ. Int J Kannada Res 2019;5(4):19-21.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research