Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀÛç

2019, Vol. 5 Issue 4, Part A
gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀÛç
Author(s): £ÀA¢¤ PÀÄ®PÀtÂð, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð¤
Abstract: 
Pages: 12-18  |  190 Views  68 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
£ÀA¢¤ PÀÄ®PÀtÂð, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð¤. gÀAUˬsÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀÛç. Int J Kannada Res 2019;5(4):12-18.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research