Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è – ‘PÀÄAzÁ’ MAzÀÄ ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄ

2019, Vol. 5 Issue 4, Part A
¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è – ‘PÀÄAzÁ’ MAzÀÄ ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄ
Author(s): ºÉZï. JA. ±ÀĨsÀ
Abstract: 
Pages: 06-08  |  161 Views  34 Downloads
How to cite this article:
ºÉZï. JA. ±ÀĨsÀ. ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è – ‘PÀÄAzÁ’ MAzÀÄ ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄ. Int J Kannada Res 2019;5(4):06-08.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research