Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀ ¥ÁvÀæ UÀæ»PÉUÀ¼ÀÄ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀÄ®£É

2019, Vol. 5 Issue 3, Part B
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀ ¥ÁvÀæ UÀæ»PÉUÀ¼ÀÄ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀÄ®£É
Author(s): qÁ. µÀtÄäR
Abstract: Â¥ÃÃ¦xÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ²PÀëPÀgÀ ¥ÁvÀæ UÀæ»PÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɸÀ¯ÁVzÉ. F CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÅ ««zsÀ ¸ÀÜgÀUÀ¼À°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ (£ÀUÀgÀ, UÁæ«ÄÃt, UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è) ²PÀëPÀgÀ £ÀqÀĪÉ ¥ÁvÀæUÀæ»PÉUÀ¼À°è EgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä ¥Àæ±ÁߪÀ½ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ¸ÀASÁå ±Á¹ÛçÃAiÀÄ «±ÉèõÀuÉ vÀAvÀæ §¼À¹ ¸ÀgÁ¸Àj ¯ÉQ̸À¯ÁVzÉ. ²PÀëPÀgÀ ¥ÁvÀæ UÀæ»PÉAiÀÄ£ÀÄß 6 ǬsÁUÀUÀ½AzÀ C¼ÉAiÀįÁVzÉ CAzÀgÉ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ AiÉÆÃd£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÁvÀæUÀæ»PÉUÀ¼ÀÄ (Dgï.¦.¦), ¸ÀAWÀl£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAwgÀĪÀ ¥ÁvÀæUÀæ»PÉUÀ¼ÀÄ (Dgï.¦.N), ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ (Dgï.¦.f), ¨ÉÆÃzsÀ£Á PÁAiÀÄðPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ (Dgï.¦.n), ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À PÁAiÀÄðPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ (Dgï.¦.E), D©üªÀÈ¢Þ «PÁ¸À PÁAiÀÄðPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ (Dgï.r.JÂ¥sï.r) ZÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹ ¥ÀÄgÀĵÀ, ªÀÄ»¼É, ªÁ¸À¸ÀܼÀ/ PÁAiÀÄð ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆð¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁVzÉ. MlÄÖ 664 ²PÀëPÀjAzÀ F ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀįÁVzÉ. ¥ÀÄgÀĵÀ ²PÀëPÀgÀ ¥ÁvÀæUÀæ»PÉUÀ½VAvÀ – ªÀÄ»¼Á ²PÀëPÀgÀ ¥ÁvÀæUÀæ»PÉUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀĪÁVzÉ. £ÀUÀgÀ ²PÀëPÀgÀ ¥ÁvÀæUÀæ»PÉUÀ¼ÀÄ – UÁæ«ÄÃt, UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ²PÀëPÀjVAvÀ GvÀÛªÀĪÁVzÉ. UÁæ«ÄÃt – UÁæªÀiÁAvÀgÀ ²PÀëPÀgˣ˧ ºÉÆð¹zÁUÀ UÁæ«ÄÃt ²PÀëPÀgÀ ¥ÁvÀæUÀæ»PÉUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀĪÁVzÉ. £ÀUÀgÀÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è£À ²PÀëPÀgÀ ¥ÁvÀæ UÀæ»PÉUÀ¼ÀÄ UÁæ«ÄÃt, UÁæªÀiÁAvÀgÀ ²PÀëPÀjVAvÀ GvÀÛªÀĪÁVzÉ.
Pages: 112-115  |  817 Views  61 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ. µÀtÄäR. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀ ¥ÁvÀæ UÀæ»PÉUÀ¼ÀÄ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀÄ®£É. Int J Kannada Res 2019;5(3):112-115.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research