Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¨ÁUÀ®PÉÆÃl f¯ÉèAiÀÄ eÁ£À¥ÀzÀ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ UÁAiÀÄPÀgÀÄ – UÉÆAzÀ°UÀgÀÄ

2019, Vol. 5 Issue 3, Part B
¨ÁUÀ®PÉÆÃl f¯ÉèAiÀÄ eÁ£À¥ÀzÀ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ UÁAiÀÄPÀgÀÄ – UÉÆAzÀ°UÀgÀÄ
Author(s): «zÁå²æà ºÉÆ®ÆÝgÀ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð
Abstract: 
Pages: 100-103  |  139 Views  26 Downloads
How to cite this article:
«zÁå²æà ºÉÆ®ÆÝgÀ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl f¯ÉèAiÀÄ eÁ£À¥ÀzÀ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ UÁAiÀÄPÀgÀÄ – UÉÆAzÀ°UÀgÀÄ. Int J Kannada Res 2019;5(3):100-103.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research