Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

£Á. PÀ¸ÀÆÛjAiÀĪÀgÀ “:UÁ½UÉÆÃ¥ÀÄgÀ” PÁzÀA§jAiÀÄ°è ºÁ¸Àå

2019, Vol. 5 Issue 3, Part B
£Á. PÀ¸ÀÆÛjAiÀĪÀgÀ “:UÁ½UÉÆÃ¥ÀÄgÀ” PÁzÀA§jAiÀÄ°è ºÁ¸Àå
Author(s): ºÉêÀÄAvï PÀĪÀiÁgï J¸ï
Abstract: 
Pages: 96-99  |  200 Views  57 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ºÉêÀÄAvï PÀĪÀiÁgï J¸ï. £Á. PÀ¸ÀÆÛjAiÀĪÀgÀ “:UÁ½UÉÆÃ¥ÀÄgÀ” PÁzÀA§jAiÀÄ°è ºÁ¸Àå. Int J Kannada Res 2019;5(3):96-99.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research