Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು (‘ಪಾರ್ಥನೆ’) ಹÀರಕೆ (ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಹಬ್ಬ, ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷೀಸಿ)

2019, Vol. 5 Issue 3, Part B
ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು (‘ಪಾರ್ಥನೆ’) ಹÀರಕೆ (ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಹಬ್ಬ, ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷೀಸಿ)
Author(s): qÁ. ¸ÀAfêÀ Dgï. £ÁAiÀÄP
Abstract: 
Pages: 80-85  |  228 Views  81 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ. ¸ÀAfêÀ Dgï. £ÁAiÀÄP. ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು (‘ಪಾರ್ಥನೆ’) ಹÀರಕೆ (ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಹಬ್ಬ, ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷೀಸಿ). Int J Kannada Res 2019;5(3):80-85.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research