Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

qÁ. ¸Á.².ªÀÄgÀļÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÀ £ÀÈvÀågÀÆ¥ÀPÀUÀ¼À°è ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ C£ÀĸÀAzsÁ£À

2019, Vol. 5 Issue 3, Part A
qÁ. ¸Á.².ªÀÄgÀļÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÀ £ÀÈvÀågÀÆ¥ÀPÀUÀ¼À°è ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ C£ÀĸÀAzsÁ£À
Author(s): ªÀÄĤgÁdÄ J¸ï. «
Abstract: 
Pages: 42-55  |  213 Views  67 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ªÀÄĤgÁdÄ J¸ï. «. qÁ. ¸Á.².ªÀÄgÀļÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÀ £ÀÈvÀågÀÆ¥ÀPÀUÀ¼À°è ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ C£ÀĸÀAzsÁ£À. Int J Kannada Res 2019;5(3):42-55.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research