Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸À§°ÃPÀgÀt «±ÉõÀªÁV ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ MAzÀÄ ¸À«ÄÃPÉë

2019, Vol. 5 Issue 3, Part A
¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸À§°ÃPÀgÀt «±ÉõÀªÁV ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ MAzÀÄ ¸À«ÄÃPÉë
Author(s): PÀ¯ÁªÀw. ºÉZï. PÉ, ¥ÉÆæ. eÉ, ¸ÉÆêÀıÉÃRgï
Abstract: 
Pages: 37-41  |  154 Views  34 Downloads
How to cite this article:
PÀ¯ÁªÀw. ºÉZï. PÉ, ¥ÉÆæ. eÉ, ¸ÉÆêÀıÉÃRgï. ¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸À§°ÃPÀgÀt «±ÉõÀªÁV ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ MAzÀÄ ¸À«ÄÃPÉë. Int J Kannada Res 2019;5(3):37-41.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research