Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

‘PÉƼÉîÃUÁ® vÁ®ÆèQ£À ²ªÀ ±ÀgÀtgÀ UÀzÀÄÝUÉUÀ¼ÀÄ’ – eÁ£À¥À¢ÃAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è

2019, Vol. 5 Issue 3, Part A
‘PÉƼÉîÃUÁ® vÁ®ÆèQ£À ²ªÀ ±ÀgÀtgÀ UÀzÀÄÝUÉUÀ¼ÀÄ’ – eÁ£À¥À¢ÃAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è
Author(s): UÉÆÃ¥Á® J¸ï
Abstract: 
Pages: 33-36  |  155 Views  26 Downloads
How to cite this article:
UÉÆÃ¥Á® J¸ï. ‘PÉƼÉîÃUÁ® vÁ®ÆèQ£À ²ªÀ ±ÀgÀtgÀ UÀzÀÄÝUÉUÀ¼ÀÄ’ – eÁ£À¥À¢ÃAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è. Int J Kannada Res 2019;5(3):33-36.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research