Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¥ÀæPÁ±À£À PÉëÃvÀæPÉÌ §¸ÀªÀgÁd PÉÆ£ÉÃPÀgÀ PÉÆqÀÄU

2019, Vol. 5 Issue 3, Part A
¥ÀæPÁ±À£À PÉëÃvÀæPÉÌ §¸ÀªÀgÁd PÉÆ£ÉÃPÀgÀ PÉÆqÀÄU
Author(s): ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¹zÀÞgÁªÀÄ¥Àà ±ÉnÖ
Abstract: 
Pages: 01-03  |  147 Views  42 Downloads
How to cite this article:
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¹zÀÞgÁªÀÄ¥Àà ±ÉnÖ. ¥ÀæPÁ±À£À PÉëÃvÀæPÉÌ §¸ÀªÀgÁd PÉÆ£ÉÃPÀgÀ PÉÆqÀÄU. Int J Kannada Res 2019;5(3):01-03.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research