Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 5 Issue 3 Part A

2019, Vol. 5 Issue 3, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
¥ÀæPÁ±À£À PÉëÃvÀæPÉÌ §¸ÀªÀgÁd PÉÆ£ÉÃPÀgÀ PÉÆqÀÄU
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¹zÀÞgÁªÀÄ¥Àà ±ÉnÖ
Pages: 01-03  |  Viewed: 204  Downloaded: 77
India
2
PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ d£À¥Àz
qÁ. J¸ï. ©. gÁoÉÆÃqÀ
Pages: 04-06  |  Viewed: 231  Downloaded: 98
India
3
EA¢£À ¸ÀAVÃvÀ ²PÀët
ಮಮತಾ ಮನ್ವಾಚಾರ್
Pages: 07-09  |  Viewed: 199  Downloaded: 52
India
4
±ÉæõÀ×: PÀ¤µÀ× ¨sÁªÀUÀ¼À ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄT
ಮಮತಾ ಮನ್ವಾಚಾರ್
Pages: 10-12  |  Viewed: 200  Downloaded: 52
India
5
ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è ¸ÀÄd£ÁgÀªÀgÀ “AiÀÄÄUÀ¸ÀAzsÁå”
ಬಸವರಾಜು ಕೆ
Pages: 13-18  |  Viewed: 191  Downloaded: 61
India
6
PÀ£ÀßqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ C®QëvÀ ¸Á»w: qÁ. f.«. zÁ¸ÉÃUËqÀ
ಎಸ್. ಸಿದ್ದೇಗೌq
Pages: 19-21  |  Viewed: 215  Downloaded: 57
India
7
PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨É¼ÀPÀÄ
PÉ. AiÀiÁ®QÌ UËqÀ
Pages: 22-32  |  Viewed: 191  Downloaded: 69
India
8
‘PÉƼÉîÃUÁ® vÁ®ÆèQ£À ²ªÀ ±ÀgÀtgÀ UÀzÀÄÝUÉUÀ¼ÀÄ’ – eÁ£À¥À¢ÃAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è
UÉÆÃ¥Á® J¸ï
Pages: 33-36  |  Viewed: 210  Downloaded: 59
India
9
¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸À§°ÃPÀgÀt «±ÉõÀªÁV ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ MAzÀÄ ¸À«ÄÃPÉë
PÀ¯ÁªÀw. ºÉZï. PÉ, ¥ÉÆæ. eÉ, ¸ÉÆêÀıÉÃRgï
Pages: 37-41  |  Viewed: 193  Downloaded: 57
India
10
qÁ. ¸Á.².ªÀÄgÀļÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÀ £ÀÈvÀågÀÆ¥ÀPÀUÀ¼À°è ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ C£ÀĸÀAzsÁ£À
ªÀÄĤgÁdÄ J¸ï. «
Pages: 42-55  |  Viewed: 203  Downloaded: 60
India
11
ಸಿ. ವೀರಣ್ಣನವರ ಕಪಿಲ ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಚಿತ್ರಣ
ಡಾ. ಸರ್ವೇಶ ಬಿ.ಎಸ್
Pages: 56-60  |  Viewed: 65  Downloaded: 39
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research