Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2019, Vol. 5 Issue 3, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
¥ÀæPÁ±À£À PÉëÃvÀæPÉÌ §¸ÀªÀgÁd PÉÆ£ÉÃPÀgÀ PÉÆqÀÄU
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¹zÀÞgÁªÀÄ¥Àà ±ÉnÖ
Pages: 01-03  |  Viewed: 89  Downloaded: 30
India
2
PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ d£À¥Àz
qÁ. J¸ï. ©. gÁoÉÆÃqÀ
Pages: 04-06  |  Viewed: 115  Downloaded: 46
India
3
EA¢£À ¸ÀAVÃvÀ ²PÀët
ಮಮತಾ ಮನ್ವಾಚಾರ್
Pages: 07-09  |  Viewed: 85  Downloaded: 8
India
4
±ÉæõÀ×: PÀ¤µÀ× ¨sÁªÀUÀ¼À ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄT
ಮಮತಾ ಮನ್ವಾಚಾರ್
Pages: 10-12  |  Viewed: 76  Downloaded: 7
India
5
ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è ¸ÀÄd£ÁgÀªÀgÀ “AiÀÄÄUÀ¸ÀAzsÁå”
ಬಸವರಾಜು ಕೆ
Pages: 13-18  |  Viewed: 83  Downloaded: 19
India
6
PÀ£ÀßqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ C®QëvÀ ¸Á»w: qÁ. f.«. zÁ¸ÉÃUËqÀ
ಎಸ್. ಸಿದ್ದೇಗೌq
Pages: 19-21  |  Viewed: 95  Downloaded: 11
India
7
PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨É¼ÀPÀÄ
PÉ. AiÀiÁ®QÌ UËqÀ
Pages: 22-32  |  Viewed: 68  Downloaded: 14
India
8
‘PÉƼÉîÃUÁ® vÁ®ÆèQ£À ²ªÀ ±ÀgÀtgÀ UÀzÀÄÝUÉUÀ¼ÀÄ’ – eÁ£À¥À¢ÃAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è
UÉÆÃ¥Á® J¸ï
Pages: 33-36  |  Viewed: 89  Downloaded: 14
India
9
¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸À§°ÃPÀgÀt «±ÉõÀªÁV ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ MAzÀÄ ¸À«ÄÃPÉë
PÀ¯ÁªÀw. ºÉZï. PÉ, ¥ÉÆæ. eÉ, ¸ÉÆêÀıÉÃRgï
Pages: 37-41  |  Viewed: 77  Downloaded: 12
India
10
qÁ. ¸Á.².ªÀÄgÀļÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÀ £ÀÈvÀågÀÆ¥ÀPÀUÀ¼À°è ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ C£ÀĸÀAzsÁ£À
ªÀÄĤgÁdÄ J¸ï. «
Pages: 42-55  |  Viewed: 89  Downloaded: 12
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research